Jesteśmy dostępni przez całą dobę.
Nie wiedzą Państwo, jak poradzić sobie po śmierci Bliskiej Osoby?
Pospieszymy z pomocą. Wystarczy zadzwonić: 600-856-850.

Pierwsza pomoc

 

Jeśli zgon nastąpił w domu:

 

 1. Jeśli śmierć nastąpiła w domu (do śmierci doszło w domu), pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza z właściwej przychodni rejonowej. Jeśli do zgonu doszło w nocy, należy poinformować lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL), dzwoniąc pod numery 999 lub 112. Lekarz wezwany na miejsce, wystawi kartę zgonu.
 2. Po wypisaniu karty zgonu przez lekarza należy zadzwonić po wybrany przez siebie zakład pogrzebowy, który przewiezie ciało Osoby Zmarłej do chłodni. Tam będzie ono oczekiwać na ceremonię pogrzebową.
 3. Z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Należy pamiętać, aby pobrać co najmniej 2 egzemplarze aktu zgonu, gdyż jeden potrzebny jest do ZUS-u.

 

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum lub domu opieki:

 

 1. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu albo też w placówce leczniczo-opiekuńczej przygotowanie większości niezbędnych dokumentów – w tym karty zgonu – jest w obowiązkach tej placówki.
 2. Następnie należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności. W zależności, gdzie nastąpił zgon zakład pogrzebowy umówi się na odbiór ciała oraz wytłumaczy zasady postępowania w zależności od miejsca pochówku.
 3. Po odebraniu dokumentacji (karty zgonu) z danej placówki, gdzie nastąpił zgon – należy udać się do z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Będą potrzebne co najmniej 2 egzemplarze aktu zgonu (z czego jeden trafi do ZUS-u).

 

Jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych bądź trudnych do ustalenia:

 

 1. W przypadku podejrzenia śmierci w wyniku samobójstwa, morderstwa bądź wypadku należy najpierw wezwać pogotowie ratunkowe. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza zostanie zawiadomiony prokurator – zaś ciało Zmarłego przewozi się do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.
 2. Osoby odpowiedzialne za organizację pogrzebu Zmarłego udają się do prokuratury, aby poznać datę sekcji i uzyskać niezbędne dokumenty, które pozwolą na odebranie osoby zmarłej po sekcji z prosektorium medycyny sądowej.
 3. Po wykonanej sekcji muszą Państwo przedstawić dokumenty wystawione przez prokuraturę. Dopiero wtedy otrzymają Państwo kartę zgonu.
 4. Po odebraniu dokumentacji (w tym karty zgonu) z danej medycyny sądowej należy udać się z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu – co najmniej w dwóch egzemplarzach, gdyż jeden z nich potrzebny jest do ZUS-u).

 

Jeśli zgon nastąpił poza granicami kraju:

 

  W przypadku, gdy Bliska nam Osoba zmarła bądź zginęła za granicą Polski i zapada decyzja o pogrzebie w kraju – sugerujemy jak najszybszy kontakt z profesjonalnym zakładem pogrzebowym, mającym – tak, jak NEKROPOLIS – w swojej ofercie także usługę międzynarodowego transportu Zmarłych. Doświadczeni pracownicy są w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić wszystkie etapy repatriacji ciała bądź prochów Osoby Zmarłej – począwszy od wyrobienia niezbędnych dokumentów, aż po sam proces transportu do Polski.

Formalności

 

Jakie dokumenty należy przygotować organizując pogrzeb?

 
Zgon Bliskiej Osoby to nie tylko ogromny smutek, ale i konieczność zmierzenia się z licznymi formalnościami. W celu uporządkowania informacji – prezentujemy poniżej spis podstawowych dokumentów, których posiadanie jest konieczne, aby przygotować uroczystości pogrzebowe:

 • karta zgonu – podstawowy dokument, wydawany przez lekarza,
 • akt zgonu – dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej,
 • karta ZUS/KRUS lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zlecającej pogrzeb.
 • zaświadczenie z parafii (zgoda na pochówek), jeżeli chcemy aby pogrzeb odbył się poza inną parafią osoby Zmarłej

 

Organizacja pogrzebu w Warszawie – cmentarze komunalne

Po uzyskaniu dokumentów takich jak: karta zgonu (od lekarza) oraz akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego) należy się udać do wybranego zakładu pogrzebowego. Tam, po przekazaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu stosownego zaświadczenia ustalają Państwo potrzebne szczegóły ceremonii pogrzebowej tak, aby odpowiadała Państwa oczekiwaniom i życzeniom. Od tego momentu obowiązek dopełnienia wszelkich formalności urzędowych i w zarządach cmentarzy bierzemy na siebie.

Jeżeli zdecydują się Państwo na mszę św. na jednym z cmentarzy w Warszawie konieczne jest zorganizowanie stosownego zaświadczenia z parafii (zgoda na pochówek)

Organizacja pogrzebu w miejscowościach poza Warszawą – cmentarze parafialne

Z dokumentami takimi, jak karta zgonu oraz akt zgonu udają się Państwo do parafii, aby ustalić termin pogrzebu. Dopiero z tą informacją można zgłosić się do kancelarii cmentarnej. Jeśli nie ma takowej na cmentarzu – do grabarza, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie grobu do pochówku.
Po dopełnieniu tych formalności należy udać się – z posiadanymi dokumentami – do zakładu pogrzebowego, aby ustalić w nim pozostałe szczegóły związane z przebiegiem uroczystości pogrzebowych. Wszyscy pracownicy Zakładu Pogrzebowego NEKROPOLIS są gotowi, aby służyć Państwu wszelką radą oraz niezbędną pomocą.

Finansowanie

 

Z jakichś środków można sfinansować pochówek Zmarłego?

 

 • ze środków własnych
 • z zasiłku pogrzebowego, którego wysokość – od 1.III.2011 roku – wynosi 4000 zł
 • z dodatkowego ubezpieczenia
 • Jeśli rodzina Zmarłego nie posiada środków własnych na organizację pogrzebu oraz nie przysługuje jej prawo do zasiłku pogrzebowego należy wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą organizację oraz sfinansowanie pochówku. Przedstawiciele MOPS przeprowadza wywiad środowiskowy. Po wydaniu decyzji stosownej do jego wyników zleca przygotowanie pogrzebu firmie pogrzebowej, która jest odpowiedzialna za pochówki socjalne.

 

Zasiłek pogrzebowy – niezbędne informacje:

 
Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w kwocie 4000 zł i wypłacanym jednorazowo osobie lub instytucji, na której barkach spoczywa troska o sfinansowanie pogrzebu osób, które zostały wymienione poniżej:

 1. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
 2. emeryta lub rencisty,
 3. osoby, która spełniała warunki do uzyskania i pobierania renty lub emerytury – mimo że w dniu śmierci nie miała ustalonego do niej prawa
 4. osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 5. członka rodziny osoby wymienionej powyżej. Dotyczy to :
 • małżonka,
 • dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych,
 • dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem przez nich pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuków i rodzeństwa,
 • rodziców (ojczyma, macochy oraz osób przysposabiających)

 

Zasiłek pogrzebowy wypłaca się osobom takim, jak:

 • członkowie rodziny – mogą otrzymać zasiłek w pełnej zryczałtowanej wysokości
 • osoby nie będące członkami rodziny Zmarłego oraz instytucje – mogą oni otrzymać zasiłek do kwoty poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 4000 zł. Należy pamiętać, że w sytuacji, w której koszty pogrzebu pokrywa więcej niż jedna osoba lub instytucja – kwota zasiłku jest dzielona w sposób proporcjonalny do poniesionych wydatków.

Na jakich zasadach odbywa się finansowanie kosztów pogrzebu w Zakładzie Pogrzebowym NEKROPOLIS?

Na wypłacenie zasiłku pogrzebowego zazwyczaj oczekuje się ok. jednego miesiąca. Jest to zazwyczaj spora niedogodność, gdyż niewiele osób może sobie pozwolić na uregulowanie kosztów pogrzebu z własnych zasobów finansowych. Biorąc to pod uwagę NEKROPOLIS daje Państwu możliwość skorzystania z usługi kredytowania kwoty pochówku.

Jeśli koszty pogrzebu zostaną ustalone jako większe niż kwota zasiłku pogrzebowego – należy uiścić niedopłatę tak szybko, jak to tylko jest możliwe. W sytuacji, gdy całościowa kwota pochówku okaże się być mniejsza niż wynosi zasiłek – Zakład Pogrzebowy NEKROPOLIS niezwłocznie zwróci różnicę w formie gotówki bądź przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Państwa.

Kto jest uprawniony do skorzystania z urlopu okolicznościowego w związku ze śmiercią Bliskiej Osoby?

Uczestnictwo w pogrzebie Bliskiej Osoby rzadko jest jedynie formalnością. Najczęściej to potrzeba serca osób, które chcą odprowadzić Bliską Osobę w ostatnią ziemską drogę. Na takie właśnie okoliczności kodeks pracy daje – choć jedynie najbliższej rodzinie Zmarłego – możliwość skorzystania z urlopu.
Otrzymają go osoby o następującym stopniu pokrewieństwa:

 • współmałżonek (2 dni)
 • dziecko (2 dni)
 • rodzic (2 dni)
 • ojczym lub macocha (2 dni)
 • rodzeństwo Zmarłego (1 dzień)
 • teściowa lub teść (1 dzień)
 • dziadek lub babcia (1 dzień)
 • osoba będąca na utrzymaniu lub będąca dotychczasowym opiekunem Zmarłego (1 dzień)
Login Form
Register Form